Jednotná závěrečná zkouška

SZŠ – OBOR OŠETŘOVATEL

ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

Ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou upravuje § 74-76 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláška MŠMT č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři v platném mění.

 • závěrečná zkouška se koná v červnu v termínech stanovených ředitelem školy
 • dokladem o dosažení středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list

 Podmínky pro konání závěrečné zkoušky

 • žák může konat závěrečnou zkoušku, pokud úspěšně ukončil poslední ročník středního vzdělávání
 • žák podá přihlášku k závěrečné zkoušce
 • před zahájením ústní zkoušky, popř. praktické zkoušky se žáci neúčastní vyučování po dobu 4 vyučovacích dnů

ZKOUŠKY ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Písemná zkouška

 • ředitel školy vybere z jednotného zadání závěrečné zkoušky (JZZZ) jedno téma pro každého žáka
 • obsahem je popis ošetřovatelské péče u pacienta a související odborné znalosti z anatomie, klinické propedeutiky a psychologie
 • písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut

Praktická zkouška

 • ředitel školy převezme z JZZZ libovolný počet témat, žák si 1 téma vylosuje
 • zkouška trvá podle JZZZ 1 den, celkem 5 hodin
 • obsahem praktické zkoušky je individuální ošetřovatelská péče o nemocné s konkrétním onemocněním
 • součástí praktické zkoušky je písemné zpracování záznamu ošetřovatelské péče

Ústní zkouška

 • příprava k ústní zkoušce trvá nejméně 15 minut a zkouška trvá nejdéle 15 minut
 • ředitel přebere z jednotného zadání závěrečných zkoušek 25 témat a žák si jedno vylosuje
 • obsahem jsou témata z oblasti ošetřovatelství nebo psychologie a komunikace, součástí je i otázka z obecného přehledu ze světa práce

KLASIFIKACE A HODNOCENÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Stupnice prospěchu

 1 – výborný

 2 – chvalitebný

 3 – dobrý

 4 – dostatečný

 5 – nedostatečný

Celkové hodnocení závěrečné zkoušky

 prospěl s vyznamenáním

 prospěl

 neprospěl

 

a) žák vykoná závěrečnou zkoušku úspěšně, pokud vykoná všechny zkoušky, které jsou její součástí (§ 75 odst. 1 zákona 561/2004 Sb., v platném znění)

b) v případě, že žák zkoušku, která je součástí závěrečné zkoušky vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku nejvýše dvakrát z každé zkoušky

c) závěrečnou zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání

d) pokud se žák k závěrečné zkoušce nedostaví a svou nepřítomnost řádně písemně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od konání zkoušky předsedovi zkušební komise nebo nekonal závěrečnou zkoušku z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání, má právo konat náhradní zkoušku

e) nevykonal-li žák úspěšně závěrečnou zkoušku, zachovají se mu práva a povinnosti žáka zdravotnické školy do 30. června školního roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit

DŮLEŽITÉ TERMÍNY 2022-23

ročník pro závěrečnou zkoušku v oboru ošetřovatel*  ---                                          
podání přihlášky k závěrečným zkouškám ---
písemná zkouška ---
praktická zkouška ---
ústní zkouška ---

*Ve školním roce 2022-23 jsou žáci v oboru ošetřovatel v 1. a 2. ročníku.