Absolutorium

VOŠ OBOR DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA

Studium ve vyšší odborné škole, organizace a obsah absolutoria se řídí platnou legislativou, a to zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou MŠMT č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění. Absolutoriem se ukončuje vzdělávání ve vyšší odborné škole.

PODMÍNKY PRO VYKONÁNÍ ABSOLUTORIA, PRŮBĚH

a) podmínkou pro vykonání absolutoria je úspěšné ukončení posledního ročníku vyššího odborného vzdělávání, odevzdání absolventské práce a podání přihlášky k absolutoriu

b) absolutorium se koná dle časového harmonogramu, v denní formě vzdělávání v měsíci červnu, v kombinované formě vzdělání se koná v měsíci lednu (v termínech stanovených ředitelem školy)

c) před zahájením konání absolutoria neprobíhá výuka studentů posledního ročníku v rozsahu pěti po sobě následujících dnů

d) dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je vysvědčení o absolutoriu, europass a diplom absolventa vyšší odborné školy

SLOŽENÍ/ZKOUŠKY ABSOLUTORIA

1. zkouška z odborných předmětů

2. zkouška z cizího jazyka

3. obhajoba absolventské práce

 

1a) zkouška z odborných předmětů

Zkouška se skládá ze tří částí:

1. ošetřovatelství

2. ošetřovatelství v klinických oborech (komplexní zkouška z ošetřovatelství v interních, chirurgických oborech, pediatrii a psychiatrii)

3. humanitní vědy (komplexní zkouška z Psychologie, Pedagogiky, Etiky v ošetřovatelství)

 • cílem odborné zkoušky je ověřit nabyté teoretické vědomosti a schopnost jejich aplikace v prakticky zaměřených situacích
 • příprava na zkoušku trvá 20 minut, zkouška trvá nejdéle 20 minut

2a) zkouška z cizího jazyka (anglický jazyk)

 • příprava na zkoušku trvá 20 minut, zkouška trvá nejdéle 20 minut
 • obsahem zkoušky je jedno vylosované téma, cílem zkoušky je ověřit schopnost studenta ústně komunikovat na vylosované téma a reagovat na problematiku související s vylosovaným tématem

3a) obhajoba absolventské práce

 • příprava na obhajobu absolventské práce trvá 20 minut, obhajoba absolventské práce trvá nejvýše 20 minut; pokud je její součástí virtuální či jiná prezentace, trvá nejvýše 40 minut
 • na absolventskou práci zpracují hodnotící posudky vedoucí a oponent absolventské práce
 • student obdrží posudky vedoucího i oponenta absolventské práce
 • cílem obhajoby je prezentovat absolventskou práci před komisí, reagovat na připomínky v posudcích, odpovědět na dotazy členů komise

HODNOCENÍ ABSOLUTORIA

Výsledky jednotlivých zkoušek a obhajoby absolventské práce jsou hodnoceny známkami:

1 – výborně

2 – velmi dobře

3 – dobře

4 – nevyhověl (a)

CELKOVÉ HODNOCENÍ ABSOLUTORIA

Do celkového hodnocení absolutoria se započítává klasifikace zkoušky z odborných předmětů, zkoušky z cizího jazyka a obhajoby absolventské práce.

Celkové hodnocení studenta u absolutoria se vyjadřuje stupni:

 • prospěl s vyznamenáním jestliže student není hodnocen z žádné zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známkou horší než 2 (velmi dobře) a průměrný prospěch studenta při absolutoriu není horší než 1,50
 • prospěl jestliže průměrný prospěch neníhorší než 3
 • neprospěl jestliže student má v hodnocení z některé zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známku 4

a) celkové hodnocení absolutoria včetně hodnocení jeho jednotlivých zkoušek oznámí studentovi předseda zkušební komise v den, ve kterém student absolutorium konal

b) neprospěl-li student z některé zkoušky nebo neobhájil-li absolventskou práci, může konat opravnou zkoušku pouze z té části absolutoria, ve které neprospěl

c) pokud se student k absolutoriu nedostaví a svou nepřítomnost řádně písemně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od konání zkoušky předsedovi zkušební komise nebo nekonal absolutorium z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání, má právo konat náhradní zkoušku

d) termín opravné zkoušky stanovuje zkušební komise tak, aby bylo možné ji konat do šesti měsíců od konání řádného termínu absolutoria

e) náhradní termín absolutoria stanovuje ředitel školy tak, aby bylo možné jej konat do čtyř měsíců od konání řádného termínu absolutoria

f) v případě, že se student k absolutoriu bez řádné omluvy nedostaví nebo omluva nebyla uznána, posuzuje se, jako by absolutorium vykonal neúspěšně

g) student přestává být studentem vyšší odborné školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal absolutorium; nevykonal-li student úspěšně absolutorium, zachovají se mu práva a povinnosti studenta vyšší odborné školy do 30. června školního roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit (denní forma vzdělávání)

h) absolutorium může student vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání

DŮLEŽITÉ TERMÍNY 2022-23

studijní skupina                                          4.ZK       

      3.ZD          

odevzdání absolventských prací (AP)   

do 18.11. 2022   do 5.5.2023
předání posudků AP studentům 
15.12. - 20.12.2022     23.5. - 26.5.2023
volno před absolutoriem 9.1. - 13.1.2023 12.6. - 16.6.2023
konání absolutoria 16.1. - 20.1.2023 19.6. - 23.6.2023