Zahájení školního roku 2021/2022

Milé studentky, milí studenti, vážení rodiče,

ve středu 1. září začíná nový školní rok. Máme před sebou hodně práce a omezením, která nám ji budou dále komplikovat, se ani tentokrát bohužel nevyhneme. Určitě se ale nebojte. S trpělivostí a vzájemným pochopením vše zvládneme. Vaši vyučující jsou připraveni a už se na Vás těšíme!

 

Zahájení školního roku

První školní den začíná pro všechny studenty v 8:00 v kmenových učebnách jednotlivých tříd. Jeho náplní je setkání s třídními učiteli, kteří studentům postupně předají všechny důležité informace týkající se průběhu školního roku a společně s nimi proberou také veškeré další nezbytné záležitosti. V případě studentů primy a prvního ročníku počítáme s ukončením programu zhruba ve 12 hodin, ostatní studenti skončí o něco dříve.

Součástí programu prvního dne je pro studenty primy a prvního ročníku také předání informací a důležitých pokynů k průběhu a účasti na seznamovacích kurzech, studenti třetího ročníku a septimy absolvují zase poučení o bezpečnosti při účasti na vodáckém kurzu.

 

Platná protiepidemická opatření

1) Každá osoba (studenti, zaměstnanci, rodiče, ostatní) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZ ČR (k 1. září 2021 je to respirátor nebo obdobný prostředek s filtrační účinností minimálně 94 %, žákům nižšího gymnázia stačí zdravotnická rouška; výjimky z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou stanoveny aktuálně platným mimořádným opatřením MZ ČR).

2) 1., 6. a 9. září 2021 probíhá preventivní screeningové testování studentů. Testování nepodstupují studenti, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně studenti, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

3) Studenti, kteří splní podmínky pro bezinfekčnost a studenti s negativním výsledkem testu nemusí mít v době výuky ve třídě nasazenu ochranu dýchacích cest. Studenti, kteří se screeningovému testování nepodrobí, musí mít ochranu dýchacích cest nasazenu po celou dobu pobytu ve škole.

 

Mimořádné opatření týkající se ochrany dýchacích cest vydané MZ ČR v úplném znění naleznete ZDE.

Mimořádné opatření týkající se screeningového testování a přítomnosti dětí a žáků ve školách vydané MZ ČR v úplném znění naleznete ZDE.

Reakce MŠMT k dezinformacím o aktuálních protiepidemických opatřeních ve školách ZDE.

 

Provoz školy, průběh výuky a další školní akce

Naším cílem je co nejméně omezovat chod školy a průběh jednotlivých vzdělávacích aktivit. Studenty se budeme snažit vést k ohleduplnému přístupu k sobě i k ostatním a budeme trvat na dodržování přijatých opatření. Množství různých zákazů a nařízení chceme omezit na nejnutnější minimum a důraz budeme klást hlavně na vlastní úsudek a odpovědnost. Důležité je, aby se studenti cítili ve škole nejen bezpečně, ale také příjemně a uvolněně.

První dny až týdny školního roku budou zaměřeny především na aklimatizaci studentů, obnovení a tvorbu třídních kolektivů, správných pracovních návyků, revizi probraného učiva, doplňování školních pomůcek, učebnic, sešitů a podobně. V tomto ohledu – a zde se obracím především na rodiče studentů budoucího prvního ročníku a primy – nemějte obavy, že jste měli cokoliv řešit či zařizovat již v předstihu.

Seznamovací kurzy pro studenty primy a prvního ročníku proběhnou podle plánu (detailní informace k odjezdu a doporučenému vybavení obdrží studenti a rodiče od jednotlivých třídních učitelů), totéž se týká vodáckých kurzů pro studenty septimy a 3. ročníku. Počítáme také s konáním literárně-historických exkurzí do Prahy pro studenty oktávy a 4. ročníku, jejichž přípravy jsou již v plném proudu, stejně jako přípravy zdravotnického plesu (sobota 20. listopadu 2021) a stužkovacího plesu MG (sobota 27. listopadu 2021).

 

Pedagogický sbor školy

V závěru uplynulého školního roku jsme se rozloučili s dlouholetými kolegyněmi Šárkovou Novákovou za zdravotnické školy a Danou Macíkovou ze studijního oddělení gymnázia, které se rozhodly ukončit svou pracovní kariéru. Oběma dámám ještě jednou takto děkuji za jejich práci pro školu a přeji hodně zdaru do budoucna.

Nově nastupujícími vyučujícími jsou naopak Matthew Gammon (Aj), Hana Iridiani (Šj, Aj), Libuše Horáková (odborné zdravotnické předměty + třídnictví v 1.ZA) a Gabriela Zbranková (Tv).

 

Milé studentky, milí studenti, vážení rodiče, děkuji Vám za pozornost, kterou jste věnovali tomuto textu. Mnoho dalšího se pro Vás snažíme neustále zveřejňovat nejen prostřednictvím webových stránek školy, ale také na školním FB profilu (https://www.facebook.com/mgszsvosz/). Důležité zprávy o vývoji aktuální situace Vám budeme zprostředkovávat rovněž v aplikaci Bakaláři (rodiče nových studentů obdrželi přístupové údaje na úvodních schůzkách v červnu).

Pro komunikaci s jednotlivými vyučujícími využívejte prosím jejich pracovní e-mailové adresy ve tvaru jmeno.prijmeni@mgvsetin.cz. Já jsem Vám k dispozici na e-mailové adrese reditel@mgvsetin.cz a v neodkladných záležitostech také na telefonním čísle 604 262 056.

 

V případě potřeby a jakýchkoliv nejasností se na nás neváhejte kdykoliv obrátit.

 

S pozdravem

Martin Metelka
ředitel školy