Mensa ČR

Projekt UHO

Partneři
Kotva
Mapa webu
A
A
A

Školní akční plán 2017

Vloženo: 9.3.2018 | Zobrazeno: 43820x |
Cílem Školního akčního plánu (ŠAP) je stanovení klíčových priorit rozvoje v poměrně krátkém časovém horizontu. Stanovené úkoly jsou v souladu s celkovou koncepcí školy a jejího dlouhodobého směřování, současně by však měly naplňovat koncepci stanovenou pro daný typ školy MŠMT a zřizovatelem – Zlínským krajem. Škola je institucí financovanou z veřejných zdrojů, a měla by tedy respektovat aktuální společenské potřeby.

Škola má dvě propojené součásti – gymnázium, které se v posledních letech orientuje na podporu výuky přírodovědných předmětů, přičemž rozhodně neopomínáme výuku cizích jazyků a společenskovědních disciplín. Zdravotnické obory připravují své absolventy na uplatnění a profesionální působení v pomáhajících profesích. Máme zájem o co nejlepší profesní a životní uplatnění našich absolventů na dynamicky se měnícím trhu práce a tam kde společnost potřebuje. Škola má dlouhodobě dobré výsledky potvrzované každoročně zájmem o studium i uplatněním absolventů, je však velmi krátkozraké zůstat v pozici instituce spokojené samé se sebou. Naším aktuálním cílem je nalézt mezi našimi žáky zájemce o polytechnické vzdělávání a pomoci jim jejich zájem úspěšně rozvinout. Snahou zdravotnické větve je ukázat na potřebnost vzdělávání v této profesi aktuálně i potenciálně, dobrou širokou uplatnitelnost a budování prestiže nelékařských zdravotnických povolání. Současně samozřejmě neopouštíme své předchozí cíle – škola však musí respektovat různá směřování žáků a všem poskytnou adekvátní podporu.

Tvorba ŠAP souvisí také se vznikem KAP, přičemž tyto dokumenty posouvají strategické plánování v sektoru školství ČR na kvalitativně vyšší úroveň. Zlínský kraj, kde školství patří mezi nejlépe hodnocené oblasti v rámci České republiky, stanovil pro své zřizované subjekty jako povinné všechny oblasti ŠAP. Na základě dotazníkového šetření škola stanovila dvě své oblasti, v nichž má největší rezervy, avšak je vždy potřeba znovu přehodnotit své „plusy a mínusy“ také v dalších oblastech, které se týkají jejích žáků, pedagogů a ostatních účastníků výchovně-vzdělávacího procesu. ŠAP vnímáme jako výzvu k dalšímu posunu naší školy. Jako u všech ostatních strategických dokumentů a evaluačních šetření chceme využít šance a získat pro školu, její žáky a pracovníky nové možnosti rozvoje.

Školní akční plán Masarykova gymnázia, Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Vsetín pro období 2017 – 2019 zpracovalo vedení školy (užší tým) po konzultaci s předsedy předmětových komisí (širší tým, po diskuzi v rámci jednotlivých PK). V elektronické podobě byl ŠAP poskytnut všem PP k připomínkování a následnému zapracování pozměňovacích návrhů.

 

ŠAP 2017 - 2019 ke stažení (Velikost: 935.82 kB)