Mensa ČR

Projekt UHO

Partneři
Kotva
Mapa webu
A
A
A

Historie školy SZŠ a VOŠZ

Vloženo: 17.9.2016 | Zobrazeno: 13147x |

Historie školy

Chceme-li mapovat počátek a vývoj zdravotnického školství v našem městě, musíme se vrátit v čase do doby protektorátu, přesněji do roku 1941, kdy byla – na základě dřívější oficiální žádosti – ve Vsetíně zřízena tzv. rodinná škola. Sídlila v budově bývalého městského chudobince v ulici Jabloňová a fungovala téměř do konce války. Výuka byla obnovena nedlouho po osvobození. V roce 1949 však dochází k rušení rodinných škol, jež jsou většinou (jako i ve Vsetíně) transformovány na školy sociálně-výchovné, později sociální. Významným mezníkem se stává školní rok 1951.

 

1951 - 1960

• roku 1951 založena ministerstvem zdravotnictví VYŠŠÍ SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ ŠKOLA v budově na ulici Jabloňová

• ve školním roce 1951/52 zřízen žákovský domov ve vsetínském zámku

• sociální škola přemístěna do Holešova, zůstává VYŠŠÍ ZDRAVOTNÍ ŠKOLA řízená Krajským národním výborem v Gottwaldově (dnes Zlín)

• 1953 - zrušena Vyšší zdravotní škola a zavedena STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA VSETÍN

• 1955 - původně tříleté studium oboru zdravotní sestra prodlouženo na čtyři roky

• 1957 - zřízeno nástavbové studium pro absolventy jedenáctiletých škol a večerní studium

• v roce 1960 škola přechází pod odbor zdravotnictví Severomoravského kraje

 

 

1961 – 1970

• školní rok 1962/63 - zaveden obor dětská sestra

• z důvodu nedostatku učeben výuka uskutečňována taktéž na Horní škole, v sále hvězdárny, na učňovské škole

• 1965 - započetí přístavby stávající školy na Jabloňové ulici

• nově přistavěná budova slavnostně otevřena 17. února 1967

 

 

1971 – 1980

• ve školním roce 1975/76 poprvé realizováno slavnostní vyřazení absolventů na  vsetínském  zámku

 

1981 – 1990

• 1987- stěhování školy z Horního města do budovy na náměstí  Svobody (tehdejší  název  „náměstí Osvobození“), nastal  počátek její rozsáhlé rekonstrukce

• od r. 1990 zřizovatelem OÚNZ Vsetín

 

 

1991 – 2000

• od r. 1991 zřizovatelem Ministerstvo zdravotnictví

• 1991 - na základě zákona č. 138/1991 Sb. o majetku obcí budova školy převedena do majetku města

• 1994 - dokončena rekonstrukce školní budovy (proinvestováno 8 089 000 Kč)

• říjen 1995 – účast vedení Střední zdravotnické školy na semináři k vyššímu zdravotnickému  školství konanému v Brně pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR

• listopad 1995 – počátek práce na Projektu Vyšší zdravotnické školy ve Vsetíně

• 20. prosinec 1995 – předání Projektu na Ministerstvu zdravotnictví ČR

• od r. 1996 zřizovatelem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

• březen 1996 – oficiálně oznámeno zařazení školy do sítě Vyšších odborných škol na základě výběrového řízení MŠMT

• 1. září 1996– začátek výuky na VYŠŠÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLE  Otevřen obor „Diplomovaná zdravotní sestra“ v prezenční i distanční formě s novým názvem školy:

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ VSETÍN

2001 – 2013

• od r. 2001 zřizovatelem Krajský úřad Zlínského kraje

• od r. 2002 zřizovatelem Rada Zlínského kraje

• 2001 - 2002 - rekonstrukce fasády a částečně střechy

• ve školním roce 2011/2012 otevřen nový tříletý obor „Ošetřovatel“

• 1. červenec 2013 – Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická sloučena s Masarykovým gymnáziem Vsetín, změna názvu školy na

MASARYKOVO GYMNÁZIUM, STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ VSETÍN

 … Nechme nyní krátce zavzpomínat jednu z prvních absolventek, paní Danu Pilíškovou...

„Datum 1.září 1951 bylo pro nás významným dnem, neboť jsme se staly prvními studentkami v nově otevřené zdravotnické škole. Do prvního ročníku nás nastoupilo 37, avšak v průběhu studia školu – z různých důvodů – 10 spolužaček opustilo. Škola se nacházela na Horním městě v ulici Jabloňová, č.34. Kromě nás se v nevelké jednopatrové budově s podkrovím ještě nacházela mateřská škola, domov důchodců a byt školníka. Studium bylo sice tříleté, zato velmi náročné. Vyučovalo se 6 dnů v týdnu, často do pozdních odpoledních hodin. Ani odborná praxe, provozovaná od 2.ročníku, nebyla jednoduchá. Začínala ranní směnou již od 6 hodin a probíhala pod dohledem jak učitelky ošetřovatelství, tak službu majících civilních i řádových sester. Je na místě s úctou vzpomenout na počáteční pedagogický sbor v čele s ředitelkou, paní Marií Landtovou, na první třídní učitelku, paní Marii Hanákovou, na profesorku Miladu Horákovou-Horníkovou, která byla v 1.ročníku zároveň vychovatelkou na internátě (umístěném na zámku), na vyučující ošetřovatelské techniky, paní Jarmilu Holešovskou-Chudějovou, již ve 2.ročníku vystřídala učitelka Luba Čížková-Kubisková, dále na externě vyučující profesory z gymnázia a průmyslovky, jakož i na řadu lékařů zajišťujících medicínskou výuku…“