Mensa ČR

Projekt UHO

Partneři
Kotva
Mapa webu
A
A
A

ESF - Experimentum

Vloženo: 12.8.2016 | Zobrazeno: 6351x |

OPVK hor zakladni logolink RGB cz - kopie

 

Registrační číslo projektu         CZ.1.07/1.1.08/02.0055

Rozpočet projektu                     3.968.941,- Kč

Doba realizace projektu           11/2009 – 4/2011

Řídící orgán                                 Zlínský kraj

Výstupy projektu                      MGV moodle

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 

Hlavní cíle projektu jsou dva.

Prvním cílem je rozvoj a zkvalitnění klíčových kompetencí pedagogických pracovníků přírodovědných předmětů, zejména chemie a biologie, v oblasti přípravy, realizace a řízení výuky za využití moderních metod a forem práce.

Součástí tohoto cíle je příprava podmínek pro implementaci nového ŠVP do výuky přírodovědných předmětů (kurikulární reforma).

Druhým cílem je posílení a rozšíření klíčových kompetencí studentů, jejich aktivním zapojením do projektu, které povede ke zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání, zvýšení úrovně znalostí a dovedností v oblasti přírodních věd a následnému lepšímu uplatnění na trhu práce.

Hlavních cílů bude dosaženo pomocí dílčích cílů:

1) Získání a rozvoj klíčových kompetencí pedagogických pracovníků přírodovědných oborů - chemie a biologie.

2) Rozšíření a inovace metod, obsahů a forem výuky s ohledem na nové ŠVP.

3) Tvorba vlastních výukových materiálů - výukových programů, multimediálních presentací, didaktických testů,pracovních listů, elektronického laboratorního deníku, souborů fotografií a krátkých didaktických filmů, které budou využívány ve výuce přírodovědných předmětů, ale zvláště v hodinách chemie a biologie, laboratorních cvičeních a seminářích.

4) Vybavením učeben a laboratoří moderní didaktickou technikou.

5) Podchycením a rozvojem zájmu studentů o přírodu a její zákony, s využitím moderních informačních technologií a metod práce (např. realizací workshopů, samostatných studentských prací, soutěží apod.).

 

Cílové skupiny

Cílové skupiny jsou učitelé přírodovědných předmětů - chemie a biologie, kterých je 16. Seminářů se zúčastní minimálně 12 učitelů. Nabídnuty budou i dalším učitelům přírodovědných předmětů.

Odborných řešitelů projektu je 8. Všichni pedagogové jsou aprobováni pro výuku, ale nejsou dostatečně vybaveni pro aplikaci moderních metod a forem práce do výchovně vzdělávacího procesu s ohledem na nové ŠVP. Projekt řeší tento stav zvýšením kompetencí učitelů a následnou praktickou aplikací do výuky. Nedílnou součásti projektu je vybavení školy odpovídajícím multimediálním zařízením a inovovanými výukovými pomůckami. Cílem je také lepší mezipředmětová komunikace a efektivnější spolupráce v rámci přírodovědných předmětů.
Součástí celého projektu je podpora EVVO aktivit.

Druhou cílovou skupinou jsou současní i budoucí studenti MG Vsetín (aktuální počet je 785 studentů). Projektové aktivity jsou primárně zaměřeny na studenty čtyřletého a vyššího stupně víceletého gymnázia (celkem cca 400 studentů v 1. - 3. ročníku a volitelných maturitních předmětů). Aktivity projektu budou uplatňovány pedagogy a studenty nejen v běžných hodinách, laboratorních cvičeních a seminářích, ale i v atraktivním prostředí při realizaci workshopů. Studenti se budou účastnit celé řady studentských projektů. Aktivity budou zaměřeny k podpoře EVVO a jejím tématům.

Aplikace moderních a inovativních metod a forem práce do výuky se stane nedílnou součástí vzdělávání i po ukončení projektu. Podchycením zájmu o přírodovědné obory a výrazné zkvalitnění jejich výuky se projeví v přípravě na studijní obory jako je medicína, farmacie, ekologie, geologie apod., tedy na obory přírodovědné, technické, ale i pedagogické.