Mensa ČR

Projekt UHO

Partneři
Kotva
Mapa webu
A
A
A

ESF - Cizí jazyky

Vloženo: 12.8.2016 | Zobrazeno: 6310x |

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

 

Projekt Zkvalitnění a modernizace výuky cizích jazyků v Masarykově gymnáziu Vsetín je realizován v rámci programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Masarykovo gymnázium na něj získalo 5.317.514,36 Kč. Proejkt je realizován od 1. listopadu 2008 do 31. října 2011.

 

Stručný popis projektu

Současný způsob výuky vychází z tradičních výukových metod, a proto nemotivuje většinu studentů k tomu, aby se se zájmem učili cizí jazyky. K tomu je nutné inovovat metody výuky cizích jazyků, zejména pak naučit učitele moderními prostředky a metodami učit, vytvořit dostatečně širokou nabídku modulů, výukových materiálů, pracovních listů. Cílovými skupinami jsou učitelé cizích jazyků a žáci gymnázia. Učební materiály bude možné využít i v jiných školách.

Učitelé cizích jazyků absolvují semináře se zaměřením na metodologii výuky, využívání informačních technologií a multimédií a na tvorbu učební materiálů. Vytvoří multimediální prezentace, učební materiály a pracovní listy v rozsahu 50 obecných a odborných témat (modulů) v různých cizích jazycích. Výukové materiály budou umístěny na serveru školy, aby je studenti mohli využívat v rámci e-learningu.

Studenti získají větší motivaci, vyšší dovednosti a znalosti cizího jazyka, které jim pak umožní získat lepší uplatnění na trhu práce.

 

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu výuky cizích jazyků na Masarykově gymnáziu Vsetín zlepšit motivaci studentů ke vzdělávání v cizím jazyce. Toho bude dosaženo prostřednictvím dílčích cílů:

  1. Získání a rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků.
  2. Inovace vzdělávací nabídky, obsahu a forem výuky.
  3. Vytvoření vlastních výukových programů - modulů, výukových materiálů, pracovních listů a multimediálních prezentací, které využijeme v běžných vyučovacích hodinách a zejména v seminářích z cizího jazyka.
  4. Vybavení učeben cizích jazyků multimediálními prostředky.
  5. Zlepšení komunikativních kompetencí studentů v cizích jazycích s důrazem na praktické využití jazyka v každodenním životě, a to prostřednictvím inovativních metod, aktivizujících výukových činností a moderních organizačních forem.
  6. Zvýšení motivace studentů ke studiu cizích jazyků a jejich následnému využívání.
  7. Zvýšení uplatnitelnosti absolventů gymnázia pro další studium a na trhu práce.

 

První cílovou skupinou je 23 současných učitelů cizích jazyků (angličtina, němčina, francouzština, španělština a ruština) na Masarykově gymnáziu Vsetín, kteří jsou aprobováni pro výuku cizích jazyků, ale nejsou dostatečně vybaveni k aplikování moderních metod výuky (interaktivní tabule, využití multimedií, e-learning). Plánované semináře je připraví ke zkvalitnění výuky za použití moderních a inovativních metod.

Řešitelé projektu jsou podskupinou cílové skupiny učitelů. Skupina řešitelů je složená z 12 učitelů cizích jazyků. Řešitelé projektu se zúčastní seminářů zabývajících se tvorbou učebních materiálů, tvorbou multimediálních prezentací. Dále se zúčastní zahraničních stáží a hospitací ve školách, které přinesou nové poznatky a zkušenosti s výukou cizích jazyků v zemích EU a také umožní srovnání obsahu, metod a forem práce.

Hlavní cílovou skupinou jsou všichni současní i budoucí studenti gymnázia (kapacita školy je 840 studentů, aktuální počet je 780 studentů), neboť aktivity projektu budou uplatňovány vyučujícími v běžných hodinách a výstupy budou mít dopad na výuku i v následujících letech. Základní potřebou této cílové skupiny je získání dostatečných komunikativních dovedností a zvýšení motivace ke studiu cizích jazyků. Zvýšení úrovně znalostí cizích jazyků přispěje k lepšímu uplatnění na trhu práce jak v ČR, tak v rámci EU. Vybraní studenti se budou moci účastnit výjezdů do zahraničí spojených s jazykovými aktivitami, poznáváním reálií a možností intenzivní komunikace s rodilými mluvčími. Výjezdu se zúčastní každoročně nejméně 70 studentů.

 

 

V rámci evropského projektu s názvem „Zkvalitnění a modernizace výuky cizích jazyků“, který probíhá na Masarykově gymnáziu ve Vsetíně od 1. 11. 2008, se uskutečnila i týdenní stáž 12 učitelů naší školy na Valuascollege v holandském městě Venlu.

Valuascollege je střední škola, která poskytuje různé typy středního vzdělání, včetně gymnaziálního.

Hlavní náplní našeho pobytu bylo seznámení se se systémem holandského školství, se vzdělávacím programem zejména s ohledem na metodiku výuky cizích jazyků a chodem školy samotné. Proběhly také hospitace ve vyučování. Hospitace byly zvlášť podnětné pro učitele německého jazyka, protože některé předměty jsou na této škole vyučovány i v němčině. Výstupy ze stáže budou uplatněny při tvorbě metodik a pracovních listů.

Součástí stáže byla i společná návštěva Maastrichtu a Amsterodamu, kde jsme společně s holandskými studenty řešili jazykový projekt zaměřený na poznávání reálií Amsterodamu a jejich využití v konverzacích.

Měli jsme možnost porovnat český a holandský vzdělávací systém, organizaci a způsob výuky na naší a zahraniční škole a z tohoto srovnání vyplynula spousta rozdílů. Následující příklad by mohl zajímat i studenty. Na Valuascollege se nesupluje. Když učitel není ve škole, studenti se shromáždí v hale, kde vykonává dozor školník a jejich povinností je doplnit si učivo samostudiem.

Vyučující i vedení školy se k nám chovali velmi pohostinně a přátelsky a ochotně nás informovali o všem, co nás zajímalo. V závěru pobytu jsme nabídli holandským pedagogům reciproční pobyt na naší škole. Pokud této nabídky využijí, mohl by to být začátek zajímavé a podnětné spolupráce mezi oběma školami v budoucnosti.

Na zpáteční cestě jsme udělali zastávku v Berlíně, kde učitelé NJ získávali dokumentaci pro učební dokumenty a pracovní listy. Uskutečnila se plánovaná schůzka se zástupci Gymnázia v Berlíně, kde byla dohodnuta stáž studentů MG Vsetín v dalších letech a to v rámci realizace našeho jazykového projektu.

Stáž byla spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

                                                                   J.Riedlová a M.Jaroščák

 

110px-Venlo vlag.svg

250px-De Parade Venlo Limburg NLIMG 4869

venlo

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.