Mensa ČR

Projekt UHO

Partneři
Kotva
Mapa webu
A
A
A

INFORMAČNÍ DOPIS PRO RODIČE ŽÁKŮ A STUDENTŮ ŠKOLY

Vloženo: 26.8.2020 | Zobrazeno: 1324x
Vážení rodiče, v úterý 1. září 2020 začíná nový školní rok. Před námi je mnoho nových úkolů a společné práce. Další výzvou a rizikem je přitom stávající epidemiologická situace. Obracím se na Vás proto s informacemi, které Vám snad pomohou zvládnout návrat Vašich dětí do školy v klidu a pohodě.

Nejprve důležité upozornění, jehož důvody jsou blíže vysvětleny dále v textu: před první návštěvou školy vybavte své děti ochranou nosu a úst tak, aby ji měly pro případ potřeby vždy u sebe k dispozici.

 

Zahájení školního roku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo v minulém týdnu několik dokumentů a podpůrných materiálů k provozu škol a školských zařízení. Na jejich základě a s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám naší školy jsme přijali příslušná opatření a formulovali jsme některá nová pravidla týkající se nejen provozu, ale také výuky a organizace dalších školních akcí.

Se vším podstatným budou studenti seznámeni v rámci úvodních třídnických hodin na začátku září. Zásadní změny se týkají pouze chodu školní jídelny, jinak proběhne zahájení školního roku standardně a není třeba žádná zvláštní příprava. Jediné, o co bychom v té souvislosti chtěli požádat, je, aby rodiče studentů nevstupovali do vnitřních prostor školy a své děti (samozřejmě se týká především primy a prvního ročníku) doprovodili pouze před budovu školy. Děkujeme.

 

K epidemiologické situaci

Naším cílem je omezovat co nejméně chod školy a průběh jednotlivých vzdělávacích aktivit. Studenty se budeme snažit vést k ohleduplnému přístupu k sobě i k ostatním a budeme trvat na dodržování přijatých opatření. Množství různých zákazů a nařízení chceme omezit na nejnutnější minimum a důraz budeme klást hlavně na vlastní úsudek a odpovědnost. Důležité je, aby se studenti cítili ve škole nejen bezpečně, ale také příjemně a uvolněně.

Škola je vybavena dezinfekčními prostředky, u vstupů do budov jsou bezkontaktní dávkovače, v učebnách jsou dávkovače mechanické. Úklid a dezinfekce hygienických zařízení probíhá vícekrát denně, úklid povrchů a ploch se provádí s použitím dezinfekčního přípravku.

Epidemiologická situace se bude v čase bezpochyby měnit. O úpravách režimu Vás budeme vždy informovat. Aktuálně platná pravidla provozu Masarykova gymnázia, Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Vsetín pak naleznete na konci tohoto dopisu.

 

Průběh výuky

Chci Vás ujistit, že si spolu s mými kolegyněmi a kolegy uvědomujeme, že návrat do školy po takto dlouhé době (téměř půl roku) je pro studenty náročný. První dny až týdny školního roku budou proto samozřejmě zaměřeny především na aklimatizaci studentů, obnovení a tvorbu třídních kolektivů, správných pracovních návyků, revizi probraného učiva, doplňování školních pomůcek, učebnic, sešitů a podobně. V tomto ohledu – a zde se obracím především na rodiče studentů budoucího prvního ročníku a primy – nemějte obavy, že jste měli cokoliv řešit či zařizovat již v předstihu a věřte, že budeme postupovat trpělivě a s pochopením.

Na druhou stranu prosím počítejte také s tím, že množství a tempo práce bude vysoké. Společný čas musíme využít co nejefektivněji tak, aby byli studenti připraveni na možné omezení prezenční výuky, karanténu či opětovné zavedení výuky distanční a mohli vždy pracovat v klidu a plynule dále.

 

Školní stravování

V návaznosti na aktuálně vyhlášená pravidla provozu jsme nuceni přistoupit k zásadním změnám provozu školní jídelny, jejíž služby kromě studentů a zaměstnanců školy využívají také další (cizí) strávníci.

Pro cizí strávníky je tak s platností od 2. září 2020 omezena výdejní doba oběda na čas od 10:45 do 11:30. Následovat bude úklid a dezinfekce a od 11:45 se jídelna opět otevře studentům a zaměstnancům.

Vzhledem ke kapacitě školní jídelny a celkovým podmínkám provozu není přitom možné oddělit místně ani časově různé skupiny studentů. Na základě konzultace s KHS Zlínského kraje proto stanovuji pro všechny studenty a zaměstnance školy povinnost nošení roušek, která se vztahuje na vstupní halu budovy A a celý prostor školní jídelny. Roušky si studenti a zaměstnanci odloží pouze v době konzumace jídla u stolu.

Dalšími důležitými pravidly je zavedení stálého zasedacího pořádku, omezení délky konzumace na max. 15 minut (hranice rizikového kontaktu) a dezinfekce stolu po každém strávníkovi. Strávníci si také nesmí sami odebírat příbory a tácy ze zásobníků. U výdejního pultu budou proto obslouženi kuchařkami, které jim nápoj a příbory přichystají na podnos a předají. Možnost odebrání stravy do vlastního jídlonosiče je nahrazena použitím jednorázových obalů, kterými je školní kuchyně vybavena.

Vzhledem k výše uvedenému nabídne kuchyně v prvním zářijovém týdnu svým strávníkům na výběr ze dvou hlavních jídel, o rozšíření nabídky na obvyklá tři jídla bude rozhodnuto na základě zkušeností získaných v prvních dnech provozu.

 

Další školní akce

Seznamovací kurzy pro studenty prvního ročníku a primy proběhnou podle plánu (detailní informace k odjezdu a doporučenému vybavení obdrží studenti a rodiče od jednotlivých třídních učitelů), totéž se týká vodáckých kurzů pro studenty 3. ročníku a septimy. Stále také počítáme s konáním lyžařských kurzů, byť s omezením jejich konání pouze na území ČR.

Naopak zrušeny bez náhrady jsou literárně historické exkurze do Prahy pro studenty 4. ročníku a oktávy a s lítostí Vám dále oznamuji, že po konzultaci se zástupci Nadace MG, Nadačního fondu Střední zdravotnické školy Vsetín, ředitelkou Vsetínské nemocnice a.s. a po projednání v pedagogickém sboru gymnázia a zdravotnické školy jsem rozhodl také o zrušení obou letošních plesů školy.

Snad se nám přesto podaří společenský život školy alespoň částečně zachovat. V roce 2021 uplyne 70 let od založení Střední zdravotnické školy Vsetín (1951) a 25 let od založení Vyšší zdravotnické školy (1996) - přípravy akcí souvisejících s oslavami tohoto dvojího výročí již byly zahájeny.

O dalším včetně pravidelných akcí a činnosti školních kroužků a sportovního klubu Vás budeme průběžně informovat.

 

Pedagogický sbor školy

V závěru loňského školního roku jsme se rozloučili s dlouholetými oporami pedagogického sboru gymnázia i zdravotnické školy kolegyněmi Ladislavou Běťákovou a Jarmilou Panáčkovou, které se rozhodly ukončit svou pedagogickou kariéru. Dále odchází také kolega Oto Rochowanski a kolegyně Jana Šuláková. Ještě jednou všem jmenovaným děkuji za jejich práci pro školu a přeji hodně zdaru do budoucna.

Nově nastupujícími vyučujícími jsou Soňa Fohlerová (ČjL, Sv), Veronika Plátková (Vv) a David Trčálek (Inf, Fy). Řady zaměstnanců školy posílí navíc v nově zřízené roli školního psychologa paní Eva Martináková a po mateřské dovolené se vrací kolegyně Soňa Hadašová (Bi, Tv).

 

Prázdninové úpravy

V souvislosti s posílením výchovně-poradenského týmu školy byla vybudována dvě samostatná pracoviště pro práci školní psycholožky, výchovných a kariérových poradců – jedno v budově SZŠ a druhé v budově gymnázia.

V budově školy byla dále vybudována zcela nová odborná učebna, proběhl nátěr dveří spojený s kompletní výměnou kování a také likvidace starého déle nepoužívaného vybavení. V budově gymnázia bylo vymalováno a dále upraveno několik učeben (dle dlouhodobého plánu průběžné obnovy), renovován byl také sklad Vv, proběhla výměna soklů a nátěr zárubní  v budově A, opraveny byly sanační omítky před jídelnou a obklady v kuchyni.

Dále probíhá realizace dvou veřejných zakázek, první je nátěr střechy budovy B gymnázia, druhou pořízení dvou desítek nových PC.

V průběhu léta byla zahájena také příprava nového vizuálního stylu a webové prezentace školy, obojí bychom rádi představili hotové v úvodu nového kalendářního roku.

 

Vážení rodiče, děkuji Vám za pozornost, kterou jste věnovali tomuto textu. Důležité zprávy o vývoji aktuální situace Vám budeme dále zprostředkovávat v aplikaci Bakaláři (rodiče nových studentů obdrží přístupové údaje v začátku školního roku od jednotlivých třídních učitelů).

Pro komunikaci s jednotlivými vyučujícími využívejte prosím jejich pracovní e-mailové adresy ve tvaru jmeno.prijmeni@mgvsetin.cz. Já jsem Vám k dispozici na e-mailové adrese reditel@mgvsetin.cz a v neodkladných záležitostech také na telefonním čísle 604 262 056.

 

V případě potřeby a jakýchkoliv nejasností se na nás neváhejte kdykoliv obrátit. Jen během psaní tohoto dopisu vydalo MŠMT ČR a vzápětí také KHS Zlín úpravy dříve zveřejněných informací a dokumentů. Bude to zajímavé – tedy hlavně hodně zdraví a pevné nervy!

 

S pozdravem

 

Martin Metelka

ředitel školy

 

Ve Vsetíně dne 27. srpna 2020

 

Manuál „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19“ naleznete ZDE.

 

Příloha č 1:

POKYNY K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola

a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín

 

  1. Od 1. září 2020 probíhá činnost školy v plném rozsahu a podle platného rozvrhu včetně dělení tříd na menší skupiny pro výuku jazyků, volitelných předmětů a podobně.
  2. Od studentů a zaměstnanců školy není pro běžný vstup do budovy či účast ve výuce požadováno prohlášení o bezinfekčnosti.
  3. Nejsou stanovena žádná plošná pravidla pro organizaci vstupu studentů do budovy.
  4. Nejsou stanovena žádná plošná omezení počtu studentů.
  5. V době mimo vyučování mají studenti, zaměstnanci a všechny další osoby povinnost nosit ochranu nosu a úst (rouška, ústenka, šál, šátek apod.) pouze v případě, že na semaforu (viz manuál MŠMT ČR „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19“) bude oranžová nebo červená barva. Výjimkou z tohoto pravidla je vstupní hala budovy A a školní jídlelna v době výdeje stravy žákům a studentům.
  6. V době výdeje stravy žákům a studentům školy mají žáci, studenti, zaměstnanci a všechny další osoby pohybující se ve vstupní hale budovy A a ve školní jídlelně povinnost nosit ochranu nosu a úst (rouška, ústenka, šál, šátek apod.)
  7. V případě podezření na výskyt nákazy covid-19 postupuje škola striktně dle manuálu MŠMT ČR „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19“ (str. 5, 6).
  8. V případě výskytu onemocnění covid-19 u žáka nebo zaměstnance školy postupuje škola striktně dle manuálu MŠMT ČR „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19“ (str. 5, 6).
  9. Cizím osobám je vstup do budovy školy povolen pouze v odůvodněných případech, všechny návštěvy se hlásí a zapisují v kanceláři školy.

 

Martin Metelka

ředitel školy

 

Ve Vsetíně dne 27. srpna 2020