Mensa ČR

Projekt UHO

Partneři
Kotva
Hlavní strana
 
 
Mapa webu
A
A
A

Červen na MGSZŠVOŠZV

Vloženo: 28.5.2020 | Zobrazeno: 2688x
Poslední měsíc školního roku 2019/2020 - události, termíny a úkoly.

ZÁVĚREČNÁ KLASIFIKACE STUDENTŮ

S výjimkou studentů posledního ročníku bude vysvědčení za druhé pololetí školního roku obsahovat ve všech vyučovaných předmětech kromě známky také slovní hodnocení.

Důvodem je výjimečnost průběhu výuky a rozdílné způsoby hodnocení, které byly v této souvislosti uplatňovány. Níže jsou uvedeny hlavní odlišnosti naší práce v dané oblasti.

 

1) K určení výsledné známky studenta ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 mohou sloužit známky získané před zrušením výuky, podklady pro hodnocení získané v průběhu online výuky a/nebo známka udělená na konci 1. pololetí školního roku.

 

2) Podklady pro hodnocení získané v průběhu online výuky lze použít pouze za určitých podmínek, protože účast studentů v online výuce je dobrovolná a hodnocení práce studenta v průběhu online výuky nemůže vést k celkově horší závěrečné známce studenta v daném předmětu.

 

3) Hodnocení práce studenta v průběhu online výuky má tzv. formativní charakter, což je označení používané pro hodnocení mapující individuální průběh učení studenta a takové hodnocení není kompatibilní s obvyklým známkováním, které reprezentuje typ tzv. sumativního hodnocení (popisuje nikoliv průběh učení ale jeho výsledek).

 

4) Studenti posledního ročníku, kteří se přihlásili v jarním zkušebním období roku 2020 k maturitní zkoušce nebo závěrečné zkoušce, nemohou být na vysvědčení hodnoceni stupněm prospěchu „nedostatečný“ nebo slovem „nehodnocen“, celkové hodnocení prospěchu studenta tak může být pouze „prospěl(a) s vyznamenáním“ nebo „prospěl(a)“.

 

Výsledné známky mohou být tedy uzavřeny několika různými způsoby (pro svou interní potřebu jsme jich takto definovali celkem 16) a z toho vyplývá i jejich různý význam a vypovídací hodnota (pozn.: průměry v Bakalářích nejsou dostatečně validní).

K tomu, abychom každou známku řádně vysvětlili, rozhodli jsme se pro rozšíření vysvědčení o slovní hodnocení, které má právě toto za úkol. Věříme přitom, že bude užitečné nejen pro studenty, ale také pro všechny rodiče, kteří se učení svých dětí vzhledem k situaci účastnili mnohem více než kdykoliv předtím.

Studenti posledního ročníku slovní hodnocení neobdrží. Hlavní důvody jsou, že závěrečné vysvědčení v posledním ročníku má letos spíše formální charakter a především nás společně čekají maturity a závěrečné zkoušky, kterým musíme věnovat maximální pozornost.

 

V tabulce doplňuji k výše uvedenému přehled důležitých termínů.

 

POSLEDNÍ ROČNÍK STUDIA

27. 5. 2020

uzavření klasifikace

29. 5. 2020

ukončení výuky

2. 6. 2020

vydání závěrečného vysvědčení (dle pokynů jednotlivých TU)

 

OSTATNÍ ROČNÍKY STUDIA

26. 6. 2020

uzavření klasifikace a ukončení online výuky

29. – 30. 6. 2020

vydání závěrečného vysvědčení (dle pokynů jednotlivých TU)

 

 

MATURITY, ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY, ABSOLUTORIA A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Důležité termíny týkající se průběhu maturit, závěrečných zkoušek, absolutorií a také přijímacích zkoušek uvádím pro přehlednost také v tabulce. Jmenné rozpisy pro konání ústních zkoušek obdrží maturanti emailem v pátek 29. května.

 

 

MATURITY

1. 6. 2020

didaktický test Matematika (8:00) nebo didaktický test Anglický jazyk (13:00)

2. 6. 2020

didaktický test Český jazyk a literatura (8:00)

3. 6. 2020

didaktický test Matematika+ (9:00)

10. – 15. 6. 2020

ústní zkouška (4. B; 8. AV; 4. ZA)

16. – 19. 6. 2020

ústní zkouška (4. A; 4. C)

17. – 18. 6. 2020

praktická zkouška (4. ZA)

 

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

1. 6. 2020

písemná zkouška

2. 6. 2020

praktická zkouška

5. 6. 2020

ústní zkouška

 

ABSOLUTORIUM

15. – 16. 6. 2020

ústní zkouška

 

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

8. 6. 2020

gymnázium čtyřleté, praktická sestra (začátek 8:30)

9. 6. 2020

Gymnázium osmileté (začátek 8:30)

 

Ústní zkoušky proběhnou letos výjimečně bez společného zahájení, které se obvykle koná za přítomnosti všech studentů a členů zkušební komise. Důvodem je snaha minimalizovat možná rizika (např. uvalení karantény na několik studentů a učitelů školy zároveň) ohrožující plánovaný průběh zkoušek.

Po vykonání všech částí zkoušky se ale určitě chceme s našimi absolventy řádně rozloučit. Podmínky se stále mění, s oznámením oficiálního termínu a způsobu předání maturitních vysvědčení, výučních listů a diplomů o absolutoriu proto ještě vyčkáváme. Zveřejníme jej vždy nejpozději na začátku ústní části příslušné zkoušky. Absolventi, kteří budou potřebovat svá vysvědčení dříve nebo se nebudou moci předávání zúčastnit, si je budou moci samozřejmě převzít ihned po vydání.

 

ONLINE VÝUKA

V tuto chvíli počítáme s tím, že online výuka poběží nepřetržitě až do 26. června 2020. V průběhu tohoto měsíce musí ale ve škole zároveň proběhnout maturitní a závěrečné zkoušky, absolutoria, přijímací zkoušky a musí být zpracováno a připraveno k předání také závěrečné hodnocení studentů. Nově se navíc řeší možnost dobrovolné docházky studentů do školy (schváleno v úterý tohoto týdne vládou).

Ze strany vyučujících, kteří mají výše uvedené na starosti, je proto třeba počítat se změnami v zavedeném režimu práce. Všechni byli proto pověřeni, aby redukovali ve svém rozvrhu synchronní učení (videokonference apod.) a zaměřili se především či výhradně na zadávání úkolů s delší lhůtou splnění, které nevyžadují následnou kontrolu a průběžné konzultace.

S konkrétními změnami stávajícího režimu online výuky seznámí studenty přímo vyučující jednotlivých předmětů. Nadále samozřejmě platí, že rodičům slouží k informování oddíl Domácí úkoly aplikace Bakaláři a vyučující musí všechno, co bude zadáno k vypracování, zapsat také sem.

 

DOBROVOLNÉ KONZULTACE PRO STUDENTY SŠ

V pondělí 25. května 2020 zveřejnilo MŠMT ČR na svých stránkách aktualizovaný harmonogram k uvolňování škol a školských zařízení. Nově je zde zařazena „Možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol, žáků středních a studentů vyšších odborných škol mimo závěrečné ročníky, a to v období od 8. do 30. června 2020.“ (úplné znění naleznete ZDE).

Pro studenty naší školy je tato možnost důležitá především z hlediska její socializační funkce – většině z nich nejvíc chybí právě jejich spolužáci a setkávání se s nimi. To jim rozhodně nechceme odepřít a počítáme s tím, že takový typ setkání do našeho pracovního harmonogramu na červen ještě zařadíme.

Kromě toho budeme pokračovat v online výuce, přípravě a realizaci přijímaček a maturit, přípravě závěrečných hodnocení a podobně. Prosíme proto všechny, kteří už nemohou bez své školy vydržet, o strpení. Občasná přítomnost studentů ve škole bude v našem případě z personálních a organizačních důvodů a vzhledem k platným epidemiologickým opatřením bezpečně možná nejspíše až po úplném ukončení maturit v pátek 19. června.

Konkrétní informace obdrží studenti a rodiče od jednotlivých třídních učitelů do poloviny června.

 

UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Stejně jako v případě absolventů se chceme před prázdninami řádně rozloučit i s našimi ostatními studenty. Vzhledem k tomu, co všechno už museli letos zvládnout a co nás společně ještě čeká, je to pro nás zvlášť důležité.

Předání závěrečných vysvědčení chceme uskutečnit  ve škole v rámci jednotlivých tříd či alespoň menších třídních skupin. Abychom měli dostatečný časový prostor pro vytvoření vhodného rozvrhu, plánujeme využít oba dva poslední dny školního roku – pondělí 29. června a úterý 30. června.

Konkrétní informace obdrží studenti od jednotlivých třídních učitelů ve druhé polovině června.

 

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek se na nás neváhejte kdykoliv obrátit.

 

Martin Metelka

ředitel školy